เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน
แผนที่ตั้งเทศบาลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

นโยบายอบต.บ้านแค
อำนาจหน้าที่
นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เแผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนการใช้จ่ายงบ
     ประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ
6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
 การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุรายปี(สขร.)

นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สายตรงนายก
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
แผนปฎิบัติการป้องกัน
   ทุจริตประจำปี

รายงานกำกับติดตามการ
  ดำเนินการป้องกันทุจริต
  ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันทุจริตประจำปี

ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะ
    การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานการจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
คู่มือ/มาตราฐาน
     การปฏิบัติงาน

คู่มือ/มาตราฐาน
     การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความ
     พึงพอใจการให้บริการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
     องค์กร

แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลดงคอน สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  
   
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 6เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64)  
   
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบระมาณ 2564  
   
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  
   
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  
   
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564  
   
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง การปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบระมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4  
   
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3  
   
รายงานการจัดเก็บภาษีประจำเดือนมิถุนายน 2563  
   
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2  
   
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1  
   
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่องการจัดทำผนการใช้เงินนรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่องการจัดทำผนการใช้เงินนรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่องการจัดทำผนการใช้เงินนรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำไตรมาสที่ 2  
   
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำไตรมาสที่ 1  
   
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 2562  
   
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2562  
   
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2561  
   
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2561  
   
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561  
   
รายงานทางการเงิน ราบรับรายจ่ายประจำปี2559  
   
รายงานทางการเงิน รายรับรายจ่ายประจำปี 2557  
   
รายงานทางการเงิน รายรับรายจ่ายประจำปี 2556  
   
รายงานทางการเงิน รายรับรายจ่ายประจำปี 2555  
   
รายงานทางการเงิน รายรับรายจ่ายประจำปี 2558