เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน
แผนที่ตั้งเทศบาลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

นโยบายอบต.บ้านแค
อำนาจหน้าที่
นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เแผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนการใช้จ่ายงบ
     ประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ
6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
 การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุรายปี(สขร.)

นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สายตรงนายก
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
แผนปฎิบัติการป้องกัน
   ทุจริตประจำปี

รายงานกำกับติดตามการ
  ดำเนินการป้องกันทุจริต
  ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันทุจริตประจำปี

ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะ
    การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานการจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
คู่มือ/มาตราฐาน
     การปฏิบัติงาน

คู่มือ/มาตราฐาน
     การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความ
     พึงพอใจการให้บริการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
     องค์กร

แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 25ุ64  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 25ุ64  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25ุ64  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 25ุ64  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 25ุ63  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 25ุ63  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 25ุ63  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย.2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค 2562