พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
มีนาคม - 2563 
พฤ
อา
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
แบบวัดความพึงพอใจ
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายราเชน กลิ่นหอมเชียง

ปลัดเทศบาลตำบลดงคอน


นางราตรี  เทียนบาง

รองปลัดเทศบาลตำบลดงคอน


นางนัฏฐาภรณ์  ยอดคำ

หัวหน้า ศพด.บ้านหนองแขม


นางวชิราภรณ์ เบญจรส

นางสาวแสงเดือน กล่อมยงค์

นางสาวกาญจนา มากสำรี

ครูผู้ดูแลเด็กฯศพด.วัดโคกดอกไม้

ครูผู้ดูแลเด็กฯศพด.วัดโคกดอกไม้

ครูผู้ดูแลเด็กฯศพด.วัดโคกดอกไม้


นางละออ ฟักข้าว

นางรุ่งรัตน์ เดโช

ครูผู้ดูแลเด็กฯศพด.บ้านทุ่งกระถิน

ครูผู้ดูแลเด็กฯศพด.บ้านทุ่งกระถิน

นางสาวศรีสุดา น้ำจันทร์

นางสาวสุขุมา จั๋นหนู

ครูผู้ดูแลเด็กฯศพด.วัดอารี

ครูผู้ดูแลเด็กฯศพด.วัดอารี


นางสุรัตน์ ชูมก

นางบังอร  มงคลฤกษ์

ครูผู้ดูแลเด็กฯศพด.บ้านเทพรัตน์

ครูผู้ดูแลเด็กฯศพด.บ้านเทพรัตน์


นางพิมพ์ใจ ยอดดำเนิน

นางสาวดาวเรือง พวงแย้ม

ครูผู้ดูแลเด็กฯศพด.ดงเทพรัตน์

ผู้ดูแลเด็กฯศพด.ดงเทพรัตน์