พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
พฤศจิกายน - 2562 
พฤ
อา
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
แบบวัดความพึงพอใจ
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

ว่าง

นักวิชาการศึกษา

นางนัฎฐาภรณ์  ยอดดำเนิน

นางวชิราภรณ์  เบญจรส

นางละออ  ฟักขาว

นางรุ่งรัตน์  เตโช

หัวหน้า ศพด.บ้านหนองแขม

ครูผู้ดูแลเด็กฯ ศพด.วัดโคกดอกไม้ ครูผู้ดูแลเด็กฯ ศพด.บ้านทุ่งกระถิน ครูผู้ดูแลเด็กฯ ศพด.บ้านทุ่งกระถิน

นางพิมพ์ใจ  ยอดดำเนิน

นางสาวศรีสุดา  น้ำจันทร์

นางสาวแสงเดือน  กล่อมยงค์

นางสาวสุขุมา  จั่นหนู

ครูผู้ดูแลเด็กฯ ศพด.ดงเทพรัตน์

ครูผู้ดูแลเด็กฯ ศพด.วัดอารีฯ ครูผู้ดูแลเด็กฯ ศพด.วัดโคกดอกไม้ ครูผู้ดูแลเด็กฯ ศพด.วัดอารีฯ

        

นางสุรัตน์  ชูมก

นางสาวดาวเรือง  พวงแย้ม

นางบังอร   มงคลฤกษ์

นางสาวกาญจนา  มากสำรี

ครูผู้ดูแลเด็กฯ ศพด.บ้านเทพรัตน์

ผู้ดูแลเด็กฯ ศพด.ดงเทพรัตน์

ครูผู้ดูแลเด็กฯ ศพด.บ้านเทพรัตน์ ครูผู้ดูแลเด็กฯ ศพด.วัดโคกดอกไม้