พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
กันยายน - 2563 
พฤ
อา
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลดงคอน
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายราเชน  กลิ่นหอมเชียง

ปลัดเทศบาลตำบลดงคอน


นางราตรี  เทียนบาง

รองปลัดเทศบาลตำบลดงคอน

นางสาวอุไร  อ่อนกล่ำ

ผู้อำนวยการกองคลัง


-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางนฤมล  ไตรแสง

-ว่าง-

นางสาวพรสุดา ศรีศักดิ์นอก

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน

นางกัญญามาศ ด้วงช้าง

นางกันยาพัฒน์ กำจาย

นางชาลินี อิ่มอาเทศ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองคลัง
ประกอบด้วย
 
- งานธุรการ
 - งานการเงินและบัญชี
 - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 - งานพัสดุและทรัพย์สิน