เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน
แผนที่ตั้งเทศบาลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

นโยบายอบต.บ้านแค
อำนาจหน้าที่
นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เแผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนการใช้จ่ายงบ
     ประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ
6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
 การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุรายปี(สขร.)

นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สายตรงนายก
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
แผนปฎิบัติการป้องกัน
   ทุจริตประจำปี

รายงานกำกับติดตามการ
  ดำเนินการป้องกันทุจริต
  ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันทุจริตประจำปี

ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะ
    การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานการจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
คู่มือ/มาตราฐาน
     การปฏิบัติงาน

คู่มือ/มาตราฐาน
     การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความ
     พึงพอใจการให้บริการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
     องค์กร

แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นางสาวถนอม  แย้มคล้าย

ปลัดเทศบาลตำบลดงคอน

นางราตรี เทียนบาง

รองปลัดเทศบาลตำบลดงคอน

สำนักปลัดเทศบาลตำบลดงคอน

 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลดงคอน


นายวิวัฒน์ชัย  ปานดำ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางเสาวณี แสงไชย

นางสาวพิมพ์พร เริงทัย

นางสาวจุฑาภรณ์ จุ้ยกระยาง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ว่าง

 

นางสาวสลิลทิพย์  คชวงษ์

นางสาวปัณณพร ตันธีระพงศ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการว่าง

 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ว่าง

นางสาวแสงเดือน กล่อมยงค์

นางสาวสุขุมา  จั่นหนู

 

นางรุ่งรัตน์  เตโช

ครู คศ.2

ครู คศ.1

ครู คศ.1

ครู คศ.2


นางสุรัตน์  ชูมก

นางนัฏฐาภรณ์ ยอดดำเนิน

นางวชิราภรณ์  เบญจรส

ครู คศ.1

ครู คศ.2

ครู คศ.1


นางอรทัย ด้วงช้าง

นางนันทพร พวงทรัพย์

นางสาวบารมี  ปานสอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยสันทนาการ


นางบังอร  มงคลฤกษ์

นางสาวนาตยา เทียนงาม

นางสาวกาญจนา มากสำรี

นายคงศักดิ์ โพธิ์ศรี

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก


ว่าง

นางสาวฐิติมา มากสำรี

นางสาวอรพิน เทียนงาม

นางสาวฐาปนี ศรีแย้ม

 

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป


ว่าง

นางปัทมา แก้วม่วง

 

น.ส.กฤษณา ช้ำเกตุ

นายจิรพงษ์ ด้วงช้าง

นักการ

พนักงานสูบน้ำ

พนักงานสูบน้ำ

คนสวน


นายเกียรติศักดิ์ ยอดดำเนิน

นายวิรัตน์ รอบรู้

นายกิตตินนท์ ฉายงาม

นายสิงห์ สมหวัง

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถขยะ


นายสมชาย ยอดดำเนิน

นายสายัณห์ กังผึ้ง

นายดุสิต ยาสำลี

นายวิชาญ คงทัด

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง


ว่าง

 

นายนพดล กราบสร้อย

นายไวกูณฐ์ กล่อมเอี่ยม

นายจรัญ สาลี

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง


นายสมศักดิ์ ชูมก

นายอนนท์ ยอดดำเนิน

นายสุนทร ขำดำ

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

สำนักปลัด
ประกอบด้วย
 - งานธุรการ 
 - งานแผนและงบประมาณ
 - งานการเจ้าหน้าที่
 - งานสวัสดิการสังคม
 - งานพัฒนาชุมชน
 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม