พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
กันยายน - 2563 
พฤ
อา
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลดงคอน
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายราเชน กลิ่นหอมเชียง

ปลัดเทศบาลตำบลดงคอน

นางราตรี เทียนบาง

รองปลัดเทศบาลตำบลดงคอน

สำนักปลัดเทศบาลตำบลดงคอน

นายเนรมิต  ชูมก

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายเนรมิต  ชูมก

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางเสาวณี แสงไชย

นางสาวพิมพ์พร เริงทัย

นางสาวจุฑามาศ โพธิ์แก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวปัทฐมิกา ปิ่นเงิน

นางสาวสลิลทิพย์  คชวงษ์

นางสาวปัณณพร ตันธีระพงศ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง-

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวแสงเดือน กล่อมยงค์

นางสาวสุขุมา  จั่นหนู

นางพิมพ์ใจ  ยอดดำเนิน

นางรุ่งรัตน์  เตโช

ครู คศ.1

ครู คศ.1

ครู คศ.1

ครู คศ.1


นางสุรัตน์  ชูมก

นางนัฏฐาภรณ์ ยอดดำเนิน

นางวชิราภรณ์  เบญจรส

ครู คศ.1

ครู คศ.2

ครู คศ.1


นางอรทัย ด้วงช้าง

นางสาวนันทพร กลิ่นกุหลาบ

นางสาวบารมี  ปานสอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยสันทนาการ


นางบังอร  มงคลฤกษ์

นางสาวนาตยา เทียนงาม

นางสาวกาญจนา มากสำรี

นายคงศักดิ์ โพธิ์ศรี

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวฐิติมา มากสำรี

นางสาวอรพิน เทียนงาม

นางสาวฐาปนี ศรีแย้ม

นางศรีวรรณ มีสวัสดิ์

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป


นางปัทมา แก้วม่วง

น.ส.วราภรณ์ อิทธิฤทธิพันธ์

น.ส.กฤษณา ช้ำเกตุ

นายจิรพงษ์ ด้วงช้าง

นักการ

พนักงานสูบน้ำ

พนักงานสูบน้ำ

คนสวน


นายเกียรติศักดิ์ ยอดดำเนิน

นายวิรัตน์ รอบรู้

นายกิตตินนท์ ฉายงาม

นายสิงห์ สมหวัง

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถขยะ


นายสมชาย ยอดดำเนิน

นายสายัณห์ กังผึ้ง

นายดุสิต ยาสำลี

นายวิชาญ คงทัด

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง


นายบุญเที่ยง ปลีจีน

นายนพดล กราบสร้อย

นายไวกูณฐ์ กล่อมเอี่ยม

นายจรัญ สาลี

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง


นายสมศักดิ์ ชูมก

นายอนนท์ ยอดดำเนิน

นายประจักษ์ นิลเดช

นายสุนทร ขำดำ

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

สำนักปลัด
ประกอบด้วย
 - งานธุรการ 
 - งานแผนและงบประมาณ
 - งานการเจ้าหน้าที่
 - งานสวัสดิการสังคม
 - งานพัฒนาชุมชน
 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม