พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
ธันวาคม - 2562 
พฤ
อา
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
แบบวัดความพึงพอใจ
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายราเชน   กลิ่นหอมเชียง

ปลัดเทศบาล

นางราตรี   เทียนบาง

รองปลัดเทศบาล

นายเนรมิตร   ชูมก

นางเสาวณี   แสงไชย

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นักพัฒนาชุมชน

ว่าง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนันทพร  กลิ่นกุหลาบ

นางอรทัย  ด้วงช้าง นางสาววชิราภรณ์  ปานสอง size=2>ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

พนักงานขับรถขยะ

นายสิงห์  สมหวัง

นายน้อย  มีนนท์

นายสุนทร  ขำดำ

พนักงานขับรถขยะ

พนักงานประจำรถขยะ

พนักงนาประจำรถขยะ

นายอนนท์   ยอดดำเนิน

นายสมศักดิ์  ชูมก

พนักงานประจำรถขยะ

พนักงานประจำรถขยะ

พนักงานประจำรถขยะ

นายประจักษ์  นิลเดช

นายพงศกร  เนียมปูน

นางชาลินี อิ่มอาเทศ

พนักงานขับรถขยะ

พนักงานสูบน้ำ

พนักงานสูบน้ำ

นางปัทมา  แก้วม่วง

นายเกียรติศักดิ์  ยอดดำเนิน

นายวิรัตน์ รอบรู้

นักการภารโรง

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

นายธีรเดช  ด้วงช้าง

นายละออง  ภักดี

นายกฤษณะ  เทียนงาม

พนักงานขับรถดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

นายสายัณห์  กังผึ้ง

นายสมชาย  ยอดดำเนิน

นายนพดล  กราบสร้อย

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

นายบุญเที่ยง  ปลีจีน

นายวิชาญ  คงทัด

นายดุสิต  ยาสำลี

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

นายวิมล  นิลวรรณ์

นายกิตตินนท์  ฉายงาม

นางสาวอรพิน  เทียนงาม

คนสวน

พนักงานขับรถยนต์

คนงานทั่วไป

นางสาวฐิติมา  มากสำรี

นางศรีวรรณ  มีสวัสดิ์

นางสาวฐาปนี  ศรีแย้ม

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

สำนักปลัด
ประกอบด้วย
 - งานธุรการ
 - งานการเจ้าหน้าที่
 - งานทะเบียนราษฏร
 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - งานวิชาการและแผนงาน
 - งานประชาสัมพันธ์
 - งานสวัสดิการสังคม
 - งานตรวจสอบภายใน