เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน
แผนที่ตั้งเทศบาลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
ธันวาคม - 2564 
พฤ
อา
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 


นายประชุม  ยี่สาร

ประธานสภาฯ
โทร.089-5676322


นายสมพอง  ม้วนหนู

รองประธานสภาฯ
โทร. 089-8570448


นายบุญธรรม  ยอดดำเนิน

นายสมคิด  ปานเงิน

นายณฤทธิ์  มั่นปาน

สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทร. 086-2068329

สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทร. 062-5380500

สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทร. 083-2492774

นายกฤษ  ทับเงิน

นายนิรันดร์  ล้อมลาย

นายสราวุฒิ  ดวงแก้ว

สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทร. 093-3728972

สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทร. 086-2085334

สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทร. 095-3583405


นายน้ำทิพย์  ยอดดำเนิน

นายณรงค์  เทพแก้ว

สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทร. 063-0063621

สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทร. 081-7734215

นายสันติภาพ  ทับบุรี

นายคำนึง  พูลฤทธิ์

สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทร. 081-5282979

สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทร. 063-8949008