เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน
แผนที่ตั้งเทศบาลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

นโยบายอบต.บ้านแค
อำนาจหน้าที่
นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เแผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนการใช้จ่ายงบ
     ประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ
6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
 การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุรายปี(สขร.)

นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สายตรงนายก
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
แผนปฎิบัติการป้องกัน
   ทุจริตประจำปี

รายงานกำกับติดตามการ
  ดำเนินการป้องกันทุจริต
  ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันทุจริตประจำปี

ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะ
    การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานการจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
คู่มือ/มาตราฐาน
     การปฏิบัติงาน

คู่มือ/มาตราฐาน
     การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความ
     พึงพอใจการให้บริการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
     องค์กร

แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 


 
                       “ดงคอน” ตามตำนานที่บอกเล่ากันมา เป็นเมืองเก่าแก่ ซึ่งสันนิษฐานได้จากการพบเครื่องลายครามและวัตถุโบราณบริเวณดอนกระเบื้อง บ้านศรีมหาโภชน์ ต่อมามีสภาพเป็นเมืองร้างเป็นป่าดง ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางด้วยเท้า บริเวณนี้เป็นป่ามีความรกมาก   ป่านี้เป็นป่าทึบมีพื้นที่เป็นแนวยาวเมื่อใครจะเดินผ่านมาในที่แห่งนี้ ถ้าหาบของสัมภาระมากมายก็จะต้องเปลี่ยนหาบมาเป็นคอนแทน (เอาสิ่งของห้อยที่ปลายคอนข้างเดียว)แล้วใส่บ่าแบกไปแทน และใช้มือข้างหนึ่งคอยจับกิ่งไม้เพื่อให้หลีกทาง หรือใช้มีดถางเป็นทางแทน ถ้าใช้หาบไปโดยไม่คอนจะไปไม่พ้นป่าแน่ เพราะจะต้องโค่นไม้ในป่าเกี่ยวโน้นเกี่ยวนี่ ทำให้ไปไม่สะดวก และเมื่อผู้ใดผ่านมาย่านนี้ต้องคอนอย่างนี้ทุกคน นานเข้าเลยทำให้เกิดคำกล่าวขานกันติดปากต่อมาเมื่อมีคนถามว่าจะไปไหนก็จะตอบว่าไป “ดงคอน” เลยทำให้บริเวณนี้ได้ชื่อว่า  ดงคอน  แม้นปัจจุบันป่ารกทึบดังกล่าวจะหมดไปแล้วก็ตาม จึงเป็นที่มาของชื่อ ตำบลดงคอน
                      เทศบาลตำบลดงคอนได้รับการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550  มีสมาชิกสภาเทศบาล 12 ท่าน ข้าราชการ 18 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 28 คน พนักงานทั่วไป  14  คน