เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน
แผนที่ตั้งเทศบาลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
มกราคม - 2565 
พฤ
อา
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต
             ตำบลดงคอน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอสรรคบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3184 เป็นระยะทางประมาณ 2-4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่ง
ของอำเภอสรรคบุรี มีอาณาเขตติดต่อดังนี้


ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลแพรกศรีราชา  อำเภอสรรคบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลโคกช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลบางขุด  อำเภอสรรคบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลตำบลวังไก่เถื่อน  อำเภอหันคา

เนื้อที่และจำนวนประชากร
          
ตำบลดงคอนมีเนื้อที่ประมาณ  91.827 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 55,912 ไร่  มีจำนวนประชากร
ทั้งหมด 12,075 คน เ เป็นชาย 5,844 คน เป็นหญิง 6,231 คน ฉลี่ยความหนาแน่นของประชากร 134 คน/ตารางกิโลเมตร  อาคารบ้านเรือน 3,798  หลังคาเรือน  จำนวนครอบครัว  3,798 ครอบครัว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556)

ภูมิประเทศ
          
ตำบลดงคอนมีพื้นที่อยู่ในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง ตอนบน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ โดยมีคลองชลประทาน
1 ขวา เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการทำการเกษตรกรรม และมีเส้นทางคมนาคมสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3184 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3251

ภูมิอากาศ

1. ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์  ถึง เดือนพฤษภาคม
2. ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน  ถึง เดือนตุลาคม
3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน      ถึง เดือนมกราคม

จำนวนหมู่บ้าน  ตำบลดงคอนมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดงคอน
เต็มทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ดังนี้

1.

บ้านหนอง

  ตำบลดงคอน  

2.

บ้านดาบ

ตำบลดงคอน

3.

บ้านดงคอน

ตำบลดงคอน

4.

บ้านเทพรัตน์

ตำบลดงคอน

5.

บ้านดอนประดู่

ตำบลดงคอน

6.

บ้านทุ่งกระถิน

ตำบลดงคอน

7.

บ้านหนองอีดุก

ตำบลดงคอน

8.

บ้านหนองตาแผน

ตำบลดงคอน

9.

บ้านปากดง

ตำบลดงคอน

10.

บ้านหนองแขม

ตำบลดงคอน

11.

บ้านห้วงโก

ตำบลดงคอน

12.

บ้านร่องแห้ว

ตำบลดงคอน

13. บ้านดงเทพรัตน์

ตำบลดงคอน

14.

บ้านศรีมหาโภชน์

ตำบลดงคอน

15. บ้านหนองสมบูรณ์

ตำบลดงคอน

16. บ้านทุ่งกระถินพัฒนา  

ตำบลดงคอน

สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทั้งนี้พื้นที่ตำบลดงคอนเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของอำเภอสรรคบุรี  โดยเกษตรกรประกอบอาชีพกสิกรรม (ปลูกข้าว)  มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ  ทำไร่อ้อยและทำสวน

ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ
1. ธนาคารในเขต เทศบาลตำบลดงคอน จำนวน   -  แห่ง 
    1.1 ธนาคารพาณิชย์ จำนวน   -  แห่ง
    1.2 ธนาคาร อื่น ๆ นอกจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน   -  แห่ง
2. โรงแรม จำนวน   -  แห่ง
3. โรงภาพยนต์ จำนวน   -  แห่ง
4. ห้างสรรพสินค้า จำนวน   -  แห่ง
5. ร้านค้า จำนวน  87   แห่ง
6. สถานจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน  22  แห่ง
7. โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน   -  แห่ง
   7.1 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (เงินลงทุน 100 ล้านบาทขึ้นไป)    จำนวน   -  แห่ง
   7.2 โรงงานอุตสาหกรรม  (เงินลงทุน 10-100 ล้านบาทขึ้นไป) จำนวน   -  แห่ง
   7.3 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  (เงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท) จำนวน   1  แห่ง

ความเจริญทางสังคม
1.โรงเรียนสังกัด สปอ.สรรคบุรี

 จำนวน  

  6  

 แห่ง  

2.โรงเรียนขยายโอกาส

จำนวน

4

แห่ง

3.วัด โบสถ์ มัสยิด

จำนวน

9

แห่ง

4.ศูนย์บริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย

จำนวน

3

แห่ง

5.ศูนย์อบรมเด็กอ่อนเกณฑ์

จำนวน

   1

แห่ง

6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

จำนวน

2

แห่ง

7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของพัฒนาชุมชน

จำนวน

3

แห่ง

8.สวนสาธารณะ / สนามกีฬา                 จำนวน  

4

แห่ง

การสาธารณสุข
มีสถานีอนามัยประจำตำบล 3 แห่ง คือ สถานีอนามัยดงคอน สถานีอนามัยบ้านเทพรัตน์และสถานีอนามัยบ้านหนองแขม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตำบลดงคอนไม่มีสถานีตำรวจ แต่มีตำรวจชุมชนประจำตำบล  โดยเป็นโครงการราษฎรอาสาสมัครตำรวจชุมชน  โดยมี ราษฎรอาสาสมัครที่ผ่ายการอบรมแล้ง 10 นาย และมี อปพร. โดยราษฎรอาสาสมัครทุกหมู่บ้านจำนวน 275 นาย เทศบาลตำบลดงคอนได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ อปพร.ดีเด่นในปี 2551 2552 และ 2554