พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
กันยายน - 2562 
พฤ
อา
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
แบบวัดความพึงพอใจ
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

จำนวนหมู่บ้าน  ตำบลดงคอนมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดงคอน
เต็มทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ดังนี้

1.

บ้านหนอง

  ตำบลดงคอน  

นายประสิทธิ์  อยู่สุขสำราญใจ            ผู้ใหญ่บ้าน 

2.

บ้านดาบ

ตำบลดงคอน

นายชูศักดิ์  รอดย้อย                        ผู้ใหญ่บ้าน 

3.

บ้านดงคอน

ตำบลดงคอน

นายบุญรอด  รอดย้อย                      ผู้ใหญ่บ้าน 

4.

บ้านเทพรัตน์

ตำบลดงคอน

นายกฤษฏา   รอดย้อย                      ผู้ใหญ่บ้าน 

5.

บ้านดอนประดู่

ตำบลดงคอน

นายธนยศ  รอดย้อย                         ผู้ใหญ่บ้าน 

6.

บ้านทุ่งกระถิน

ตำบลดงคอน

นายธนกฤต  ดิษฐ์กระจัน                    ผู้ใหญ่บ้าน 

7.

บ้านหนองอีดุก

ตำบลดงคอน

นายปราโมทย์  เดชมา                        ผู้ใหญ่บ้าน 

8.

บ้านหนองตาแผน

ตำบลดงคอน

นายสำรวม  จั่นหนู                             ผู้ใหญ่บ้าน 

9.

บ้านปากดง

ตำบลดงคอน

นายสมพอง  ม้วนหนู                          ผู้ใหญ่บ้าน 

10.

บ้านหนองแขม

ตำบลดงคอน

นายสงกราน  ธนาการ                        ผู้ใหญ่บ้าน 

11.

บ้านห้วงโก

ตำบลดงคอน

นายสอด  กลั่นเอี่ยม                           ผู้ใหญ่บ้าน 

12.

บ้านร่องแห้ว

ตำบลดงคอน

นายสมชาย  ยิ้มเกียรติ                        ผู้ใหญ่บ้าน 
13. บ้านดงเทพรัตน์

ตำบลดงคอน

นายเหมือน  สาลี                               ผู้ใหญ่บ้าน

14.

บ้านศรีมหาโภชน์

ตำบลดงคอน

นายสมบุญ  ภู่ขวัญ                            กำนันตำบลดงคอน 
15. บ้านหนองสมบูรณ์

ตำบลดงคอน

นายเสมา  มั่นปาน                              ผู้ใหญ่บ้าน 
16. บ้านทุ่งกระถินพัฒนา  

ตำบลดงคอน

นางสุภัสสรา  เดชมา                            ผู้ใหญ่บ้าน