เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน
แผนที่ตั้งเทศบาลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

นโยบายอบต.บ้านแค
อำนาจหน้าที่
นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เแผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนการใช้จ่ายงบ
     ประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ
6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
 การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุรายปี(สขร.)

นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สายตรงนายก
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
แผนปฎิบัติการป้องกัน
   ทุจริตประจำปี

รายงานกำกับติดตามการ
  ดำเนินการป้องกันทุจริต
  ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันทุจริตประจำปี

ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะ
    การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานการจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
คู่มือ/มาตราฐาน
     การปฏิบัติงาน

คู่มือ/มาตราฐาน
     การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความ
     พึงพอใจการให้บริการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
     องค์กร

แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

จำนวนหมู่บ้าน  ตำบลดงคอนมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดงคอน
เต็มทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ดังนี้

1.

บ้านหนอง

  ตำบลดงคอน  

นายสุวรรณ์   ศรีทอง                        ผู้ใหญ่บ้าน 

2.

บ้านดาบ

ตำบลดงคอน

นายชูศักดิ์  รอดย้อย                        ผู้ใหญ่บ้าน 

3.

บ้านดงคอน

ตำบลดงคอน

นายบุญรอด  รอดย้อย                      ผู้ใหญ่บ้าน 

4.

บ้านเทพรัตน์

ตำบลดงคอน

นายกฤษฏา   รอดย้อย                      ผู้ใหญ่บ้าน 

5.

บ้านดอนประดู่

ตำบลดงคอน

นายธนยศ  รอดย้อย                         ผู้ใหญ่บ้าน 

6.

บ้านทุ่งกระถิน

ตำบลดงคอน

นายธนกฤต  ดิษฐ์กระจัน                    ผู้ใหญ่บ้าน 

7.

บ้านหนองอีดุก

ตำบลดงคอน

นายปราโมทย์  เดชมา                        ผู้ใหญ่บ้าน 

8.

บ้านหนองตาแผน

ตำบลดงคอน

นายสำรวม  จั่นหนู                             ผู้ใหญ่บ้าน 

9.

บ้านปากดง

ตำบลดงคอน

นายมนัส    ขำพร้อม                          ผู้ใหญ่บ้าน 

10.

บ้านหนองแขม

ตำบลดงคอน

นายสงกราน  ธนาการ                        ผู้ใหญ่บ้าน 

11.

บ้านห้วงโก

ตำบลดงคอน

นายสาโรจน์   คงทัด                           ผู้ใหญ่บ้าน 

12.

บ้านร่องแห้ว

ตำบลดงคอน

นายสมชาย  ยิ้มเกียรติ                        ผู้ใหญ่บ้าน 
13. บ้านดงเทพรัตน์

ตำบลดงคอน

นายเหมือน  สาลี                               ผู้ใหญ่บ้าน

14.

บ้านศรีมหาโภชน์

ตำบลดงคอน

นายสมบุญ  ภู่ขวัญ                            กำนันตำบลดงคอน 
15. บ้านหนองสมบูรณ์

ตำบลดงคอน

นายเสมา  มั่นปาน                              ผู้ใหญ่บ้าน 
16. บ้านทุ่งกระถินพัฒนา  

ตำบลดงคอน

นางสุภัสสรา  เดชมา                            ผู้ใหญ่บ้าน