พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
ตุลาคม - 2563 
พฤ
อา
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลดงคอน
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

ผู้ใหญ่ประสิทธิ์ อยู่สุขสำราญใจ

ผู้ใหญ่ชูศักดิ์  รอดย้อย

ผู้ใหญ่บุญรอด  รอดย้อย

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

ผู้ใหญ่กฤษฎา  รอดย้อย

ผู้ใหญ่ธนยศ  รอดย้อย

ผู้ใหญ่ธนกฤต ดิษฐ์กระจัน

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6


ผู้ใหญ่ปราโมทย์  เดชมา

ผู้ใหญ่สำรวม  จั่นหนู

ผู้ใหญ่สมพอง  ม้วนหนู

หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 9

ผู้ใหญ่สงกราน  ธนาการ

ผู้ใหญ่สอด  กลั่นเอี่ยม

ผู้ใหญ่สมชาย  ยิ้มเกียรติ

หมู่ที่ 10

หมู่ที่ 11

หมู่ที่ 12

ผู้ใหญ่เหมือน  สาลี

กำนันสมบุญ  ภู่ขวัญ

ผู้ใหญ่เสมา มั่นปาน

หมู่ที่ 13

หมู่ที่ 14

หมู่ที่ 15

 

 

ผู้ใหญ่สุภัสสรา  เดชมา

 

หมู่ที่ 16