พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
กรกฏาคม - 2562 
พฤ
อา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
แบบวัดความพึงพอใจ
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลดงคอน (โรงจอดรถ)  
โรงจอดรถดับเพลิง รถกระเช้า และบรรทุกอื่น ๆ

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
.ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ กำหนด วันและเวลาตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9  
ประชาสัมพันธ์ กำหนด วันและเวลาตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ กำหนด วันและเวลาตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  
ประชาสัมพันธ์ กำหนด วันและเวลาตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7

 
   
   
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562  
สขร.

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย  
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย

 
   
   
   
 
มาตรการในป้องกัน แก้ไข และควบคุมคุณภาพอากาศ  
มาตรการในป้องกัน แก้ไข และควบคุมคุณภาพอากาศ

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด  
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
ประชาสัมพันธ์วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า

 
   
   
   
 
สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  
สขร

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์บำบัดน้ำเสีย  
ประชาสัมพันธ์บำบัดน้ำเสีย

 
   
   
   
 
สขร. ประจำเดือน เมษายน 2562  
สขร.ประจำเดือน เมษายน 2562

 
   
   
   
 
รณรงค์คัดแยกขยะ  
เทศบาลตำบลดงคอนรณรงค์คัดแยกขยะ

 
   
   
   
 
สขร. มี.ค. 62  
สขร. มี.ค. 62

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย