พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
พฤศจิกายน - 2562 
พฤ
อา
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
แบบวัดความพึงพอใจ
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประชาสัมพันน์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  
เชิญร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

 
   
   
   
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562  
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

 
   
   
   
 
สขร. เดือน ตุลาคม 2562  
สขร. เดือน ตุลาคม 2562

 
   
   
   
 
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดงคอน  
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดงคอน

 
   
   
   
 
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 
   
   
   
 
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563  
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

 
   
   
   
 
สขร. เดือน กันยายน 2562  
กันยายน 2562

 
   
   
   
 
สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2562  
สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2562

 
   
   
   
 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร หมู่ที่ 3  
ผิวจราจร หมุ้่ 3

 
   
   
   
 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก  
สายหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

 
   
   
   
 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โรงก็บพัสดุ  
โรงเก็บพัสดุ

 
   
   
   
 
ราคากลาง และแบบแปลน งานก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน  
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก e-bidding

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลดงคอน (ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

 
   
   
   
 
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงถนน หมู่ 3  
บก 1

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย