พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
กรกฏาคม - 2563 
พฤ
อา
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
แบบวัดความพึงพอใจ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประชาสัมพันธ์การรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่  
ประชาสัมพันธ์การรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่

 
   
   
   
 
สขร. เดือน มิถุนายน 2563  
สขร. เดือน มิถุนายน 2563

 
   
   
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ตำบลดงคอน  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ตำบลดงคอน

 
   
   
   
 
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

 
   
   
   
 
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี 2563  
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี 2563

 
   
   
   
 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ 8 ตำบลดงคอน  
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 ตำบลดงคอน

 
   
   
   
 
ตารางการออกให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562  
ตารางการออกให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562

 
   
   
   
 
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง แจ้งสมัยประชุม สามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2  
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง แจ้งสมัยประชุม สามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2

 
   
   
   
 
แจ้งสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563  
แจ้งสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

 
   
   
   
 
สขร. เดือน พฤษภาคม 63  
สขร. เดือน พฤษภาคม 63

 
   
   
   
 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 ตำบลดงคอน  
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 ตำบลดงคอน

 
   
   
   
 
สขร. เดือน เมษายน 2563  
สขร. เดือน เมษายน 2563

 
   
   
   
 
แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 
   
   
   
 
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า (Covid -19)  
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า (Covid -19)

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย