เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน
แผนที่ตั้งเทศบาลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

นโยบายอบต.บ้านแค
อำนาจหน้าที่
นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เแผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนการใช้จ่ายงบ
     ประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ
6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
 การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุรายปี(สขร.)

นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สายตรงนายก
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
แผนปฎิบัติการป้องกัน
   ทุจริตประจำปี

รายงานกำกับติดตามการ
  ดำเนินการป้องกันทุจริต
  ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันทุจริตประจำปี

ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะ
    การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานการจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
คู่มือ/มาตราฐาน
     การปฏิบัติงาน

คู่มือ/มาตราฐาน
     การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความ
     พึงพอใจการให้บริการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
     องค์กร

แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
  ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลดงคอน จังหวัดฃัยนาท
 
     
 
 
  ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลดงคอน

 • ผู้อำนวยการศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

  สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลดงคอน ประจำปี 2553

  ข้อมูลทั่วไป

        ศูนย์ อปพร. ของเทศบาลตำบลดงคอน ตั้งอยู่ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน ในเขตหมู่ที่ 4 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท จัดตั้งศูนย์ฯ ในปี 2551 มี อปพร. 4 รุ่น จำนวน 276 นาย ประธานประสานงานศูนย์ อปพร. คือ นายปรีชา โพธิ์ขำ มีคณะกรรมการประสานศูนย์ฯ จำนวน 15 นาย
  ผลการดินเนินงานที่ผ่านมา โดยสังเขปดังนี้
       1. จัดชุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์ เพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน ตามนโยบายของรัฐบาลช่วง 7 วันอันตราย เป็นประจำทุกปี และไม่เคยเกิดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่ช่วงเวลาดังกล่าว
       2. ร่วมงานกิจกรรมเดินริ้วขบวนถือธงของเทศบาล และอำเภอสรรคบุรี ทุกปี เช่น งานขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย
       3. จัดชุดให้บริการอำนวยควาสะดวก รักษาความสงบเรียบร้อยในงานสำคัญต่างๆตามที่ทางวัดร้องขอ หรือประชาชนที่เป็นเจ้าภาร้องขอ เช่น งานประจำปีของวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่หรือวัดเขตใกล้เคียง งานเลี้ยง งานบวชนาค ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงานฯ
       4. จัดชุดตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ร่วมกับตำรวจชุมชน เพื่อป้องปรามอาชญากรรมต่างๆ และผู้กระทำความผิดกฎหมาย
       5. อำนวยความสะดวกให้ราษฎร และเด็กนักเรียนข้ามถนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเวลาการจราจรคับคั่ง เช่น เวลาเช้า หรือเวลาเลิกเรียน

       6. จัดตั้งที่ทำการศูนย์ อปพร. ให้เป็นสัดส่วน ติดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสารอย่างเป็นระบบในปี 2552

       7. จัดทำคำสั่งเวรยามการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ณ ศูนย์อำนวยการฯ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีค่าตอบแทนให้กับผู้อยู่ปฎิบัติหน้าที่
       8. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2552 ของจังหวัดชัยนาทในวันที 26 มีนาคม 2552
       9. ให้การต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานจาก อบต.โป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552
      10. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลดงคอนในปี พ.ศ.2552 จำนวน 100,000.- บาท สำหรับอุดหนุนชมรม อปพร. ชองเทศบาลตำบลดงคอน
  ข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงาน
       1. ยังมี อปพร. ส่วนหนึ่งประมาณ 30%  ทียังขาดจิตสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมปฏิบัติหน้าที่
       2. อุปกรณ์การใช้งานต่างๆ ของ อปพร. ยังมีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบรวมทั้งเครื่องแบบ อปพร.หลายคนส่วนใหญ่มีชุดเดียวและชำรุด
       3. งบประมาณที่สนับสนุนยังน้อยเกินไป
       4. สวัสดิการหรือหลักประกันความเสี่ยงหรือความปลอดภัยของ อปพร. ยังไม่ได้รับการคุ้มครองดูแลตามกฎหมายเท่าที่ควรจะเป็น
  แผนงานกิจกรรมของศูนย์ อปพร.ในอนาคต
       1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมทบทวน อปพร.ใหม่ ในปี 2553
       2. ระดมหาทุนเพื่อนำเงินเข้ากองทุนหรือชมรม อปพร. เป็นสวัสดิการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก อปพร. ในด้านต่างๆ
       3. จัดกิจกรรมที่เป็นการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเช่น ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ
       4. จัดหาอุปกรณ์และปรับปรุงเครือข่ายการสื่อสารให้ทันสมัยรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ หรือพื้นที่ใกล้เคียงตลอด 24 ชั่วโมง
       5. นำคณะ อปพร. ไปศึกษาดูงานศูนย์ อปพร. ต้นแบบที่ได้รับรางวัลดีเด่นหรือเคยได้รับรางวัลดีเด่น ตามสถานที่ต่างๆ หรือชมการฝึกซ้อมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

 • ความเป็นมาของศุนย์ อปพร.

 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม. 1.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม. 3 สายหนอกะโหนน.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม. 3.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.5.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.6.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.7.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.8.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.9.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.10.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.11.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.12.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.13.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.14.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.15 สายบ้านนางสมบัติ.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.15.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.16.pdf


 • ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. อปพร.