พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
ตุลาคม - 2562 
พฤ
อา
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
แบบวัดความพึงพอใจ
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

ประชาสัมพันธ์รณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด สร้างวินัยการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานเทศบาลให้มีจิตสำนึกร่วมรณรงค์ในการใช้น้ำอย่างประหยัด

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
 
 
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ พริกแกง กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 2 (บ้านดาบ)
รายละเอียด  ผลิตภัณฑ์พริกแกง เช่น พริกแกงเ..
ติดต่อ  กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดาบ ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดโคกดอกไม้
รายละเอียด   วัดโคกดอกไม้เป็นวัดประจำตำบลดงคอน มีหลวงพ่อพร้า เป็นเจ้าอาวาส ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โทร..
 
ดูทั้งหมด
 
[+] more
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วังหว้า
แบบวัดความพึงพอใจ
คืนความสุขให้คนในชาติ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
 
 
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งการปกครองท้องถิ่น โยธาไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมอาเซียน กรมจัดหางาน ชมรมนิติกร