หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน
แผนที่ตั้งเทศบาลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เมษายน - 2564 
พฤ
อา
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   

 
 
 
 
     
 
 
 
 

คำแถลงนโยบาย

ของ

นาย;วันชัย  ยอดดำเินิน นายกเทศมนตรีตำบลดงคอน

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลดงคอน

วันที่ 8 เดือน สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๕๖

ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
          ตามที่กระผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลดงคอน ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ แล้วนั้น

           บัดนี้ กระผมได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลตำบลดงคอนแล้ว โดยยึดมั่นในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยึดถือตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๖  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยนาท แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลดงคอน และนโยบายของกระผมที่มุ่งมั่นจะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดงคอน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงคอน
           ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลดงคอนได้ดำเนินการไปอย่างมีระบบและเจริญก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง แต่เทศบาลตำบลดงคอนยังต้องได้รับการบริหารงานที่ทุ่มเทเป็นพิเศษ เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลดงคอนในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและยั่งยืน
           ดังนั้น ภารกิจเร่งด่วนและสำคัญยิ่งของเทศบาลตำบลดงคอน คือ การเร่งรัดแก้ไขปัญหาปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค การเกษตร การศึกษา สนับสนุนกลุ่มอาชีพ สนันสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การศาสนา ขนบธรรมเนียม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข จะดูแลและนำเงินภาษีของประชาชนมาพัฒนาตำบลดงคอน โดยดำเนินการไปพร้อมๆกัน
           เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลดงคอน สามารถบรรลุถึงภารกิจ และดำเนินการไปด้วยแนวทางที่กล่าวมา จึงได้กำหนดนโยบายไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการศึกษา
     1.1 สนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
     1.2 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็
     1.3 สนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนในเขต เทศบาลที่ทันสมัย เพื่อบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
     1.4 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า มีอุปกรณ์ค้นคว้าทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อบริการแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน

     1.5 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปเป็นประจำทุกปี ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนในเขตเทศบาล


2. นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
      2.1 จัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
      2.2 จัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท ที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
      2.3 จัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้พิการ และผู้ยากไร้จนไห้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
      2.4 โครงการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏับัติให้เพียงพอ ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
      2.5 โครงการจัดสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลดงคอนอย่างเหมาะสม
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
      3.1 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสิรม สนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้ประชาชน ส่งเสริมการเกษตร ข้าวปลูกพันธ์ดี
      3.2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การผลิต การแปรรูปต่างๆ จัดให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ และยกระดับให้เป็นวิสาหกิจชุมชนในตำบลดงคอน
      3.3 ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่างๆ ความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
      3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน ลดต้นทุนการผลิต การเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามศักยภาพของชุมชนในตำบลดงคอน
      3.5 โครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ อุกทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย
      3.6 โครงการส่งเสริม ปรับปรุง และจัดตั้งแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้
4. นโยบายด้านสาธารณสุข
      4.1 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไว้บริการประชาชนในตำบลดงคอน
      4.2 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ ยาเสพติด
      4.3 โครงการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกาย และสนับสนุนงบประมาณ ให้ชมรมหรือกลุ่มนันทนาการต่างๆ ส่งเสริมการออกำลังกายและเล่นกีฬา รวมทั้งการสร้างสุขภาพในชุมชน
5. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วันสำคัญทางศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น
      5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนการรักษาศิลปหัตถกรรม ดนตรี การละเล่นพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      5.3 ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      6.1 เร่งพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และสามารถรองรับความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นในอนาคต
      6.2 จัดหางบประมาณในการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์ต่อการเกษตรกรรมในท้องถิ่น
      6.3 ดำเนินการเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
      6.4 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และประปาหมู่บ้านที่สะอาดและปลอดภัย
      6.5 ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติม ระบบหอกระจายข่าว เสียงตามสาย ศาลาประชาคมที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
      6.6 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ชุมชน ก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานสวนสาธารณะรื่นรมย์
7. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
      7.1 จัดให้มีและปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ การกำจัดขยะและสถานที่กำจัดขยะ
      7.2 ดำเนินการโครงการเทศบาลสีเขียวขจี โดยส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่างอย่างเหมาะสมทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก หรือไม้ประดับภายใต้โครงการ " ปลูกต้นไม้คนละต้น สร้างมงคลให้กับชีวิต " เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากป่าไม้ถูกทำลาย
      7.3 ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะให้น้อยลง
      7.4 ดูแลรักษา และให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
      7.5 โครงการปรับปรุงสถานภูมิทัศน์ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลตำบลดงคอน
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
       การกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของกระผมตามที่กล่าวมา ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของเทศบาล ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ เพื่อให้ผลการปฏิบัติเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และยั่งยืนต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงคอนต่อไป


**********ขอขอบคุณ**********