เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน
แผนที่ตั้งเทศบาลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

นโยบายอบต.บ้านแค
อำนาจหน้าที่
นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เแผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนการใช้จ่ายงบ
     ประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ
6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
 การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุรายปี(สขร.)

นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สายตรงนายก
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
แผนปฎิบัติการป้องกัน
   ทุจริตประจำปี

รายงานกำกับติดตามการ
  ดำเนินการป้องกันทุจริต
  ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันทุจริตประจำปี

ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะ
    การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานการจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
คู่มือ/มาตราฐาน
     การปฏิบัติงาน

คู่มือ/มาตราฐาน
     การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความ
     พึงพอใจการให้บริการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
     องค์กร

แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   

 
 
 
 
     
 
 
 
 
คำแถลงนโยบาย นายวันชัย ยอดดำเนิน นายกเทศมนตรีตำบลดงคอน ต่อสภาเทศบาลตำบลดงคอน วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ คําแถลงนโยบาย ของ นายวันชัย ยอดดำเนิน นายกเทศมนตรีตําบลดงคอน เสนอต่อ สภาเทศบาลตําบลดงคอน วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลดงคอน ที่เคารพทุกท่าน ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลดงคอน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2๘ มีนาคม ๒๕64 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒2 เมษายน ๒๕64 ให้กระผมดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลดงคอน ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๑4 พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนเข้ารับหน้าที่นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี นั้น กระผม นายวันชัย ยอดดำเนิน จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติ ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายการบริหารงานที่จะพัฒนาเทศบาลตําบลดงคอน ให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชนไว้เพื่อ ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตําบลดงคอนทุกคน โดยที่กระผมได้บริหารเทศบาลตําบลดงคอนอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลา 7-8 ปี ที่ผ่านมา มี ความก้าวหน้า เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน กระผมขอรายงานพอสังเขป ให้เห็นภาพเพื่อความต่อเนื่องเชื่อมโยง ต่อไปยังอนาคต กล่าวคือ 1. ก่อสร้างอาคารสํานักงาน 2. ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3. ขุดลอกคูคลองเพื่อเป็นที่รองรับน้ำ และระบายน้ำ 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 5. ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 8 และบริเวณสำนักงาน 6. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านทุ่งกระถิน-บ้านดอนประดู่ 7. ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยอย่างทั่วถึง 8. ปรับปรุงถนนและผิวจราจร 2 ถึงแม้ว่าระยะเวลาที่ได้ดำเนินงานมา ถือว่าเราประสบความสำเร็จในการบริหารงานเทศบาลตำบลดงคอน ให้มีความก้าวหน้าตามวิสัยทัศน์ เป็นตำบลที่น่าอยู่ ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา พึ่งพาตนเองได้ แต่จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทยในอนาคต ที่ประชาชนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมโลก กระผมตระหนักดี การบริหารเทศบาลภายใต้สภาพแวดล้อมเหล่านี้ เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค จําเป็นต้องอาศัยยุทธศาสตร์และการวางแผนที่ดี การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ ความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติราชการทุกระดับ ร่วมกันเป็นพลังในการพัฒนา ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลดงคอน ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุถึงพันธกิจบังเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนจึงได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรี ตําบลดงคอน แถลงต่อสภาเทศบาลตําบลดงคอน ดังนี้ ๑. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาลสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และ ตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานตามนโยบาย ดังนี้ 1.1 มุ่งเน้นการบริหารเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยความสะดวกและพึงพอใจแก่พี่น้องประชาชน 1.2 ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล 1.3 ส่งเสริมประชาธิปไตย ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายการวางแผน การติดตาม ประเมินผล งานต่างๆ ของเทศบาล เพื่อให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 1.4 ดําเนินการบริหารงานด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการ บริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี 1.5 ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนวางระบบการป้องกันและระงับ อัคคีภัยและภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน หมู่บ้านทั้ง ๑6 หมู่ เพื่อเป็นแนวร่วมในการ พัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 1.7 ส่งเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในกระบวนการวางแผน การคิดและการตัดสินใจ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1.8 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีศักยภาพ ๒. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายด้านนี้จะดําเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และต่อเนื่องกับโครงการที่ดําเนินการไปแล้ว โดยกําหนดแนวทาง ดังนี้ ๒.๑ สานต่อโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ภายในเขตเทศบาล ทั้งระบบให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง กัน เพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจร ๒.๒ ขุดลอกคูคลอง และแหล่งน้ำต่างๆ ภายในเขตเทศบาล ๒.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ถนนเส้นทางหลัก ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ๒.๔ ติดตั้ง ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกแห่งในชุมชนของเทศบาล พร้อมติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 3 ๓. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ได้กําหนดแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ ๓.๑ ส่งเสริม เพิ่มมาตรฐาน และพัฒนาอาชีพ แก่ประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน ให้มีความสามารถในการประกอบ อาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น ๓.๒ จัดทําแผนพัฒนาท่องเที่ยว เพื่อเป็นกรอบและแนวทาง ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความ ต่อเนื่อง ๓.๓ จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ๓.๔ พัฒนาตลาดให้สะอาดน่าซื้อน่าขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน ๔. นโยบายด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี เป้าหมายของการพัฒนา คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการให้ความรู้ และมี การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป ๔.๑ ส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ๔.๒ สนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ต่อไป ๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม ๕. นโยบายด้านพัฒนาชีวิตและสังคม เป้าหมายการพัฒนา คือ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลตัวเองได้ในขั้นพื้นฐาน และได้รับ บริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและดูแลผู้ยากไร้ อย่างทั่วถึง และ เป็นธรรม ๕.๒ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ๕.๓ จัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพื่อพูนความรู้ และประสบการณ์ ให้แก่กลุ่ม อาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็ก เยาวชน กลุ่ม อ.ส.ม. และกลุ่มสตรี 5.4 จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ ด้านการส่งเสริมอาชีพ ให้กับชุมชน ๖. นโยบายด้านสาธารณสุข ๖.๑ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ อนามัยของเด็กและเยาวชน และประชาชนให้มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีโดยถ้วนหน้า โดยให้ความสําคัญกับการดูแล การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของตนเองมากขึ้น ๖.๒ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมและภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อ.ส.ม.) ๖.๓ จัดสวัสดิการ และสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ๖.๔ พัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขชุมชนมูลฐานของคนในชุมชน และสนับสนุนการให้บริการสุขภาพ อนามัย สุขศึกษา โภชนาการ ตามแนวปฏิบัติมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน ๖.๕ รณรงค์การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และสถานที่ต่างๆ ในเขต เทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ 4 นโยบายทั้ง 6 ประการ ที่กล่าวมาแล้วนั้น ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน และเพื่อ ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดงคอน ดังนั้น การดําเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละ โครงการ สามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบาย 6 ประการ และปัจจัยที่สําคัญคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนที่จะต้องช่วยกันเป็นพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง กระผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของสมาชิกสภา เทศบาล ประชาชน ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจัง และในการนี้ กระผมขอแนะนําทีมงานบริหารที่จะเข้ามาช่วยเหลืองานของกระผม ดังนี้ 1. นายทวี อินทนะ รองนายกเทศมนตรี 2. นายประวิทย์ อิทธิฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรี 3. นายสำรวม จูงาม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 4. นายศุภชัย รอดย้อย เลขานุการนายกเทศมนตรี กระผม ขอเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบว่า กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้เข้ามาพัฒนาเทศบาลตําบลดงคอน ให้มีความ เจริญก้าวหน้า โดยจะดําเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ โดยจะคํานึงถึงอํานาจหน้าที่ ความถูกต้อง เป็นธรรม และบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ที่สําคัญจะยึดเอาผลประโยชน์และความ ต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอบคุณครับ ...