พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
ตุลาคม - 2562 
พฤ
อา
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
แบบวัดความพึงพอใจ
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด สร้างวินัยการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานเทศบาลให้มีจิตสำนึกร่วมรณรงค์ในการใช้น้ำอย่างประหยัด
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


   
   
   
 
วันสงกรานต์ 13 เมษายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2561


   
   
   
 
ตารางออกให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561


   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561


   
   
   
 
อบรมโครงการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2559


   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์🔊กองคลังออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ตามกำหนดการดังนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560


   
   
   
 
รับการตรวจประเมินประสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment: LPA )
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"
ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพ
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560


   
   
   
 
กำหนดรับขึ้นทะเบียนคนจนรอบ2 นอกสถานที่
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560


   
   
   
 
ร่วมพิธีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชลำดับที่ 20
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560


   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2559


   
   
   
 
ร่วมพิธีวันแม่ 12 สิงหาคม 2559
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2559


   
   
   
 
โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร จำนวน 3 สายทาง สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนไฟฟ้า บริษัทจีพาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (สาขาดงคอน)
ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 4 กรกฏาคม 2559


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย