เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน
แผนที่ตั้งเทศบาลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

นโยบายอบต.บ้านแค
อำนาจหน้าที่
นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เแผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนการใช้จ่ายงบ
     ประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ
6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
 การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุรายปี(สขร.)

นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สายตรงนายก
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
แผนปฎิบัติการป้องกัน
   ทุจริตประจำปี

รายงานกำกับติดตามการ
  ดำเนินการป้องกันทุจริต
  ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันทุจริตประจำปี

ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะ
    การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานการจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
คู่มือ/มาตราฐาน
     การปฏิบัติงาน

คู่มือ/มาตราฐาน
     การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความ
     พึงพอใจการให้บริการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
     องค์กร

แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
ประชุมผู้บริหารและพนักงาน เพื่อมอบนโยบาย มตาตรการ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการป้องกันการทุจริต
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564


   
   
   
 
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล ของเทศบาลตำบลดงคอนและอำเภอสรรคบุรี
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565


   
   
   
 
บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด ร่วมกับ ร้านเกษตรนิรันดร์ มอบชุดถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด ให้กับเทศบาลตำบลดงคอน เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมมอบชุด PPE จำนวน 20 ชุด ให้กับเทศบาลตำบลดงคอนเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค (โควิด-19)
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564


   
   
   
 
ร้านเกษตรนิรันดร์ โดย สท.นิรันดร์ ล้อมลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงคอนเขต 2 มอบน้ำดื่มจำนวน 100 โหล ให้เทศบาลตำบลดงคอนเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วย ผู้กักตัวและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จากโควิด 2019
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
ประกาศประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2564


   
   
   
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงคอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
ปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2564


   
   
   
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงคอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564


   
   
   
 
วันที่ 11 พ.ค. 2564 นายกเทศมนตรีตำบลดงคอนแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลดงคอน
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
เข้าร่วมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564


   
   
   
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงคอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564


   
   
   
 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงคอน (ครั้งแรก)
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564


   
   
   
 
วันส่งมอบหีบบัตร การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดงคอน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564


   
   
   
 
โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลดงคอน
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564


   
   
   
 
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564


   
   
   
 
สัปดาห์รณรงค์ ซ่อม สร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564


   
   
   
 
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลดงคอนทั้ง 16 หมู่บ้าน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564


   
   
   
 
ออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
กำนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถชำระได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ กองคลัง เทศบาลตำบลดงคอน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลดงคอนได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 24 กรกฏาคม 2563


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย