พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
กันยายน - 2563 
พฤ
อา
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลดงคอน
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
กำนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถชำระได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ กองคลัง เทศบาลตำบลดงคอน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลดงคอนได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 24 กรกฏาคม 2563


   
   
   
 
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
โครงการโรงเรียนและครอบครัวและกิจกรรมวันแม่ เพื่อส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว
ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
ออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2563


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลดงคอน ออกตรวจเยี่ยมบ้านพังหมู่ที่ 4,8 และ 13
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลดงคอนนำโดยนายกวันชัย ยอดดำเนิน และปลัดราเชน กลิ่นหอมเชียง ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอลและแบบอินฟาเรด สบู่เหลวล้างมือให้กับ รพ.สต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลดงคอน พร้อมกับมอบแอลกอฮอล์ ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู
ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563


   
   
   
 
แจกหน้ากากหน้าอนามัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงคอนจำนวน 10134 ชิ้น โดยมี รพ.สต.ทั้ง 3 แห่งในเขตเทศบาลตำบลดงคอนเป็นผู้รับมอบ
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563


   
   
   
 
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและ สร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2563


   
   
   
 
ประชาสัมพันน์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดงคอน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด สร้างวินัยการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานเทศบาลให้มีจิตสำนึกร่วมรณรงค์ในการใช้น้ำอย่างประหยัด
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


   
   
   
 
ตารางออกให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561


   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย